Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Szűcs Róbert (telephely: 2700 Cegléd, Kossuth F. u. 3-5., adószám: 55963031-1-33), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.kathleendesign.hu webáruház használatára vonatkozó és az elérhető szolgáltatás igénybevételének az igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának általános szerződési feltételeit. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, utólagosan nem hozzáférhető, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A webáruház működésével, megrendelés és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (http://www.kathleendesign.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalról.
</br >

2. Szolgáltató adatai

 • A szolgáltató neve: Szűcs Róbert
 • A szolgáltató székhelye: 2730 Albertirsa
 • A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: design.kathleen@gmail.com
 • Telefonszáma: +36 (20) 3829 967
 • Adószáma: 55963031-1-33
 • Nyilvántartási száma: 54711642
 • Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11742159-21448540
  A kedvezményezett neve: Szűcs Róbert EV
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató neve, címe: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

 

3. Alapvető rendelkezések

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. A jelen Szabályzat 2020. június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a honlapon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett  weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználó, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

4. Regisztráció/Vásárlás/Jelentkezés

4.1. A Felhasználó a honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2. A Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni, melyeket bármikor módosíthat. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.5. A Felhasználó személyes fiókjának törlését a design.kathleen@gmail.com címre küldött elektronikus levélben kérheti. A Szolgáltató két munkanapon belül törli a Felhasználó személyes fiókját, ennek megtörténtéről visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre.

4.6. A Résztvevő a Szolgáltató által feltüntetett e-mail címre küldi el jelentkezési szándékát és a szükséges adatokat: a résztvevő neve, telefonos elérhetősége, választott tanfolyami nap dátuma, számla kiállításához szükséges adatok (név, cím, cég esetén adószám is)

4.7. A tanfolyamon való részvételhez minden esetben a teljes részvételi díj banki átutalással történő befizetése szükséges. A tanfolyami helyek a Szolgáltató bankszámlájára történő részvételi díjak beérkezésének sorrendjében kerülnek foglalásra. Amennyiben a meghirdetett tanfolyamra túljelentkezés van, Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel egy következő időpont miatt.

4.8. A részvételi díjról kiállított számlát Résztvevő email-ben kapja meg a tanfolyam után.

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre/Szolgáltatás leírása

5.1. 
    a) A Szolgáltató a webshopban található egyedi készítésű termékek eladásával foglalkozik, de akár saját elképzelés alapján ajándéktárgy készítését is vállalja a Megrendelő számára. A  honlapon megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg.
    b) A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
    c) Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.2. A Szolgáltató előre meghirdetett témakörök szerint vállalja kreatív foglalkozások tartását a jelentkező (Résztvevő) számára.

 • A Résztvevő a tanfolyamon Szolgáltató útmutatásai alapján dekorációs elemeket készít, a tanfolyam végén ezeket az elemeket hazaviheti.
 • A részvételi díj magában foglalja a tanfolyam során felmerülő összes alapanyag, valamint az oktatás költségét, a részvételi díjon felül további költség a Résztvevőt nem terheli.
 • A tanfolyamok a meghirdetett időpontban kezdődnek, a késve érkező Résztvevő a tanfolyamba bekapcsolódhat. A feltüntetett befejezési időpont egy becsült időpontot jelöl.
 • A tanfolyam képesítéssel nem jár, Szolgáltató annak elvégzéséről bizonyítványt nem állít ki.


5.3.  Helyszín, részvételi díj
A tanfolyamok helyszíne, valamint az aktuális részvételi díjak tekintetében a Szolgáltató emailben megküldött tájékoztatója az irányadó.

5.4. Lemondás
A jelentkezőnek joga van elállni a részvételtől, ez esetben a jelentkező a tanfolyamra a részvételi lehetőséget más személy számára átruházhatja. A már befizetett részvételi díjat két hónapon belül lehetséges másik tanfolyamon felhasználni.
Tekintettel a tanfolyam kis létszámára, lemondás esetén részvételi díjat Szolgáltató vissza nem fizet.

5.5. Tanfolyam elmaradása
Szolgáltató fenntartja a jogot a meghirdetett tanfolyamok időpontjának módosítására. A tanfolyamok minimum három, maximum öt fő részvételével indulnak. Amennyiben a tanfolyam elmarad, a Résztvevő jogosult a befizetett részvételi díj visszaigénylésére vagy egy későbbi időpontban meghirdetett tanfolyamon történő beváltásra. A tanfolyam elmaradásának esetében a Szolgáltató emailben vagy telefonon értesíti a Résztvevőt.

5.6.  Szerzői jogok

 • A bemutatott tárgyak végső kinézete a KathleenDesign szellemi tulajdonát képezik, kivéve azon mintadarabokat, amelyeknél megnevezzük a forrást.
 • A bemutatott mintadarabok kereskedelmi célból nem sokszorosíthatóak, csak saját, személyes célra készíthetőek el, a bemutatott vagy ahhoz megtévesztően hasonlító formában.
 • A foglalkozásokon készített, a foglalkozás eredeti mintadarabjára megtévesztésig, vagy teljes mértékben hasonlító tárgyak nem tüntethetőek fel saját alkotásként.
 • Az elsajátított technika tetszőlegesen és korlátozások nélkül felhasználható.
 • A munkákról készített fotók korlátozás nélkül, bárhol közzétehetőek, azonban pontosan meg kell jelölni a forrást: “KathleenDesign”. Lásd az 1999. évi LXXVI. törvényt a szerzői jogról. Megköszönöm ha ezt a Facebook profilra, vagy a weboldalra visszamutató linkkel teszed.
 • A foglalkozásokon készített, a foglalkozás eredeti mintadarabjára megtévesztésig, vagy teljes mértékben hasonlító dísztárgyak felhasználásával nem szervezhető további kézműves foglalkozás, sem bemutató, legyen akár térítéses vagy ingyenes.
 • A foglalkozásokon bemutatott dísztárgyak elkészítésének leírása semmilyen formában NEM tehető közzé sem nyomtatott, sem elektronikus, sem szóbeli formában.

6.  Rendelés menete

6.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba és megkezdheti a vásárlást.

6.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék darabszámát beállítani nem tudja, tekintettel arra, hogy egyedi termékekről van szó, melyekből egy darab/egy szett készült.

6.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

6.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termékek számát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

6.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 • Fizetési módok:
  • Személyes átvétel: Előre egyeztetett időpontban a vételár Szolgáltató számlájára beérkezés megtörténte után 2 naptári napon belül lehetséges. Személyes átvételnél NINCS lehetőség a helyszíni fizetésre.
  • Banki átutalás: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló emailben található bankszámlára 2 naptári napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
   Átutalásnál a rendelés azonosítószámának feltüntetését kérjük a közlemény rovatba beírni, a beazonosíthatóság miatt!
 • Szolgáltató számlát minden esetben emailben küld!


6.6. Szállítási költségek:
50 g-ig postán maradó ajánlott levélként 590,- Ft

50-500 g között ajánlott elsőbbségi postán maradó levélként 955,- Ft;  500-2000 g között postán maradó csomagként 1.525,- Ft;  2000 g-ig házhoz szállítással 1.975,- Ft;  személyes átvétel: bankszámlára történő utalást követő 2 naptári napon belül 0,- Ft

6.7. A megrendelés során megadott postázási/kézbesítési címet Felhasználó/Megrendelő köteles ellenőrizni, mert a megrendelést visszaigazoló emailben feltüntetett vételár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket “Cím elégtelen“, “Ismeretlen“, “Elköltözött“, “Nem vette át“, “Nem kereste“, stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást a megrendelést visszaigazoló emailben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni.

6.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag elkészülte után küldött email tartalmazza. Felhasználó\Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik.

6.9. Felhasználó\Megrendelő emailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó\Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja\megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

– A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

– Általános teljesítési határidő készleten lévő termékeknél 3-5 nap, egyéni kérés alapján megrendelt ajándéktárgyak esetében a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül. (Visszaigazolást Szolgáltató akkor küld, ha a megrendelt termék vételárának 50%-a előlegként beérkezik Szolgáltató számlájára.) Ha Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

– Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott terméket nem tudja elkészíteni, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.

– A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

– A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért.

8. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználót a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg, azaz visszaküldheti a megrendelt terméket.

Kivételt képez az egyedi megrendelésre készített megszemélyesített, azaz fotóval, egyedi szöveggel rendelt termék.

A Felhasználó elállási vagy felmondási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelettel összhangban gyakorolta.

A Felhasználó az elállási és felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Az Elállási nyilatkozat megtalálható és letölthető a webáruházból az Információk fülre kattintva)

Az elállási és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó a nyilatkozatát a 14 napos (akár a 14. napon) határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Felhasználót terheli!

A Szolgáltató kötelezettségei a Felhasználó elállása esetén

  • A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (szállítási költség).
  • A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
  • Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
  • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a (8.11.1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

A Felhasználó kötelezettségei elállása esetén

  • Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül saját költségén visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
  • A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.
  • Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Felhasználónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
  • A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. (pl. egyedi kérésre készített ajándéktárgy)
  • A Felhasználó az elállási és felmondási jogát azon feltételek mellett gyakorolhatja foglalkozáson való részvétel esetén, -tekintettel a csoport kis létszámára-, hogy a kifizetett részvételi díjat 60 napon belül másik foglalkozáson felhasználja.

 

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog NEM illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A Felhasználó az elállási jogról bővebb információt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben és az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvében talál.

9. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
A Felhasználó a honlapot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszíti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás az 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet: Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai alapján jótállásra nem köteles, azt önként nem vállalja.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

 • A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 • A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166.§).
 • A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.
 • Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.
 • A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

10. Vegyes Rendelkezések

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. Panaszkezelés rendje

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a jelen ÁSZF 2. pontjában megadott email címen, vagy levél útján is közölheti.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, illetve amennyiben úgy érzi, panaszát nem bíráltuk el megfelelően, a Felhasználónak joga van a panasz bejelentéséhez és a jogorvoslathoz.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

Az írásbeli panaszt webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
Elérhetőségek: https://jarasinfo.gov.hu/.

Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el:

 • Pest Megyei Kormányhivatal
  Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
  Ügyfélszolgálat telefonszám:+36-1-328-5812; +36-1-485-6957; +36-1-485-6926
  fogyved.2.fok@pest.gov.hu
 • A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elérhetősége:
  Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
  Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
  1011 Budapest, Vám utca 5-7.
  Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
  Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
  Telefonszám: +36-1-795-1700
  Telefax: +36-1-795-0697
 • Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
  Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816
  Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
  Ügyfélszolgálati idő: Hétfő – Szerda 12.00 – 16.00 Kedd – Csütörtök 9.00 – 13.00


Panasza esetén lehetősége van a területileg illetékes békéltető testülethez fordulni:

 • Budapesti Békéltető Testület
  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Fax: 06 (1) 488 21 86
  Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

12. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértsék. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A honlapon történő vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

13. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon: elolvasom.


Albertirsa, 2020. június 1.

 

Ugrás az elejére

ÁSZF, GDPR

Az oldal használatával elfogadja következőket: